دانشگاههای اتریش

دانشگاه تکنیک وین Technische Universität Wien
آدرس 1010 Wien, Oskar Kokoschka-Platz 2
تلفن +43 1 58801-0
فکس +43 1 58801-41088
ایمیل studien@uni-ak.ac.at
پذیرش
فرم پزیرش برای کارشناسی
فرم پزیرش برای کارشناسی ارشد
همه فرمها در یک نگاه
Zulassung
Das Ansuchen um Zulassung zum Bachelorstudium
Das Ansuchen um Zulassung zum Masterstudium
Alle Formulare
سرویس دانشجویی Service und Beratung
سایت دانشگاه www.tuwien.ac.at
بورس های تحصیلی و کمک های مالی Studentlife/Finanzielles
رشته های تحصیلی Das Studienangebot von A-Z
سندیکاهای دانشجویی HochschülerInnenschaft
1040 Wien, Wiedner Hauptstraße 8 - 10
T: +43-1-58801-DW
E: sekretariat@htu.at
Web: htu.at

دانشگاه تکنیک وین در سال ۱۸۱۵ تاًسبس شده و نزدیک به ۳۰۰۰۰ دانشجو در آن به تحصیل اشتغال دارند.
این دانشگاه به شوخی در بین ایرانیان به دانشگاه تهران (TU=Tehran university) معروف است چون بیشتر دانشجوهای ایرانی به دلیل شرایط آسان تر پذیرش در این دانشگاه تحصیل می کنند.
به همین دلیل توسیه می شود که در درجه سعی در گرفتن پذیرش از این دانشگاه را بکنید.

اطلاعات بیشتر در سابت ویکی پدیا