دانشگاههای اتریش

دانشگاه منابع طبیعی Universität für Bodenkultur Wien
آدرس 1180 Wien, Gregor Mendel Straße 33
تلفن +43 1 47654- 0
فکس +43 1 313 36-740
ایمیل studierenden.administration@wu.ac.at
مراکز خدمات آموزشی Servicecenter
سایت دانشگاه www.boku.ac.at
دروس ارائه شده Das Studienangebot von A-Z
سندیکاهای دانشجویی www.oeh-wu.at
پذیرش Studienzulassung
بخش دانشجویی Studienabteilung
دوره بین المللی کارشناسی ارشد Internationale Masterstudien
مرکز مشاوره دانشجویی سندیکا HochschülerInnenschaft an der Universität für Bodenkultur Wien
1190 Wien, Peter-Jordan-Str. 76
Tel.: +43 (1) 47654-2000
E-Mail: beratung@oehboku.at
oehboku.at

دانشگاه منابع طبیعی در سال ۱۸۷۲ تاسیس شده و بیش از ۱۱۰۰۰ نفر در این رانشگاه به تحصیل اشتغال دارند.

اطلاعات بیشتر در سابت ویکی پدیا