دانشگاههای اتریش

دانشگاه اقتصاد وین Wirtschaftsuniversität Wien
آدرس فعلی 1090 Wien, Augasse 2-6
آدرس جدید 1020 Wien, Welthandelsplatz 1
تلفن +43 1 313 36-0
فکس +43 1 313 36-740
ایمیل studierenden.administration@wu.ac.at
تماس برای پذیرش Servicecenter
سایت دانشگاه www.wu.ac.at
سرویس دانشجویان services-fuer-studierende
دروس ارائه شده Das Studienangebot von A-Z
سندیکاهای دانشجویی www.oeh-wu.at
دفتر پذیرش Studienzulassung
مرکز مشاوره دانشجویی سندیکا HochschülerInnenschaft an der Wirtschaftsuniversität Wien
Augasse 2-6 - 1090 Wien
Tel.: +43 (1) 31336-5400
Fax.: +43 (1) 31336-748
E-Mail: beratung@oeh-wu.at

دانشگاه اقتصاد وین بزرگترین دانشگاه‌ه اتریش در سال ۱۹۸۹ تاسیس شده و بیش از ۱۰۰۰ نفر در این رانشگاه به کار اشتغال دارند.

اطلاعات بیشتر در سابت ویکی پدیا